Impact vanuit vitale netwerken

We zoeken actief naar de samenwerking met andere organisaties om cliënten en leerlingen integraal en op een duurzame manier te ondersteunen.

Philadelphia, Visio en Bartiméus: 30 jaar samenwerking in visuele zorg

Doordat er binnen Philadelphia structureel aandacht is voor slechtziend- of blindheid herkennen begeleiders visuele problematiek bij cliënten beter en vinden zij de weg naar de specialisten van Visio, Bartiméus en het  “Horen- en Zienteam” van Philadelphia. Het is één van de resultaten van de steeds hechtere samenwerking tussen Visio, Bartiméus en Philadelphia. 

In 2022 werd de dertigjarige samenwerking tussen de drie zorgorganisaties gevierd. Een mooi moment om te reflecteren op de stappen die zijn gezet, maar ook om vooruit te kijken naar mogelijkheden voor de toekomst. Julianne Meijers (voorzitter RvB Bartiméus), Han van Esch (lid RvB Philadelphia) en Margreeth Kasper de Kroon (voorzitter RvB Koninklijke Visio) ontmoetten elkaar in Amersfoort. Aan de hand van stellingen kwamen diverse onderwerpen aan bod. Sommige stellingen waren op cliëntniveau, andere op organisatieniveau. Een mooie manier om ideeën en lessons learned uit te wisselen. 

“Het was niet de eerste keer dat we als bestuurders elkaar ontmoetten. De afgelopen 30 jaar is de samenwerking steeds hechter geworden”, vertelt Julianne Meijers van Bartiméus. “Kennis wordt uitgewisseld en op alle locaties van Philadelphia wordt dienstverlening vanuit Visio, Bartiméus en het eigen ‘Horen- en Zienteam’ ingezet. Om cliënten te onderzoeken, maar ook voor directe en praktische advisering. Daarbij kan gedacht worden aan lichtadvies of een ervaringsles waarbij begeleiders met speciale brillen ervaren wat de eigen cliënt ziet”. 

De samenwerking tussen de drie zorgorganisaties is essentieel voor mensen met een visuele beperking. Zo’n 20-25% van mensen met een verstandelijke beperking heeft ook een visuele beperking. Bij mensen met een meervoudige beperking ligt dat percentage zelfs op 40%. 

Dit is niet algemeen bekend, waardoor een visuele beperking nog veel te vaak niet herkend wordt in de reguliere gehandicaptenzorg. “Er zijn zelfs voorbeelden van blinde cliënten, waarvan de begeleiding niet doorhad dat de cliënt niets zag”, aldus Han van Esch van Philadelphia.

Ook worden kennis en innovaties voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking pro actief gedeeld. Bijvoorbeeld in scholingen aan gedragsdeskundigen. Zo wordt gewerkt aan meer bewustwording. Immers, je weet niet wat je niet weet en een stevige samenwerking maakt de uitwisseling van kennis eenvoudiger. Maar ook bij de inrichting van woningen bij Philadelphia denken Visio en Bartiméus actief mee. De ambitie leeft om inclusief te bouwen, en dus vanaf het begin de woningen zo te ontwerpen dat deze voor mensen met een visuele beperking geschikt zijn. Het aanbrengen van contrastkleuren op deuren of het aanbrengen van een voelelement naast een deur maken het leven van een cliënt met een visuele beperking aanzienlijk eenvoudiger.

Alle drie de organisaties juichen de hechte samenwerking toe. Mensen met een beperking krijgen hierdoor steeds betere en efficiëntere zorg en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Personen, betrokken bij 30 jaar samenwerking

Kennis Over Zien lanceert toolbox inclusief stemmen

De mogelijkheid om zelfstandig te kunnen stemmen is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Maar voor een groot deel van de mensen met een visuele beperking ligt dit anders. Zij kunnen nog niet altijd op een veilige manier bij het stembureau komen, laat staan dat ze dan zonder hulp hun stem uit kunnen brengen. 

Daarom hebben Koninklijke Visio, Bartiméus, de Robert Coppes Stichting en de Oogvereniging gezamenlijk onder de vlag van “Kennis over Zien” een toolbox ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen. Hierin is aandacht voor het toegankelijk aanbieden van informatie voor kiezers en het toegankelijk inrichten van een stemlokaal. Ook bevat de toolbox informatie voor stembureauleden over gebruik van hulpmiddelen en op welke manier ze kiezers met een visuele beperking mogen helpen.

Twee mannen met mondkapje staan voor de stemmal

De toolbox bevat informatie voor stembureauleden over gebruik van hulpmiddelen en op welke manier ze kiezers met een visuele beperking mogen helpen.

Ondertekening convenant Samenwerking bij aanvraagtraject blindengeleidehond

Op 13 juni heeft Visio met andere revalidatie instellingen voor mensen met een visuele beperking, geleidehondenscholen en vertegenwoordigers van gebruikers het convenant "Samenwerking bij het aanvraagtraject blindengeleidehonden" ondertekend. De afgelopen twee jaar werkten betrokken partijen aan de totstandkoming ervan voor een optimaal en eenduidig traject voor de aanvraag van een blindengeleidehond.

Eenduidigheid bij aanvraagtraject
Voor het verkrijgen van een geleidehond doorloopt de aanvrager een route van twee parallelle trajecten: een bij de revalidatie instelling voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een bij de hondenschool gericht op de relatie tussen gebruiker en hond. 
Door het opstellen van het convenant zijn verantwoordelijkheden en taakverdeling bij het traject van aanvraag, training en levering helder en eenduidig geworden voor alle betrokken partijen. 

Samenwerkende organisaties
Aan dit convenant hebben Koninklijke Visio, Bartiméus, Koninklijke Kentalis, de hondenscholen Gaus Assistentiehonden, KNGF Geleidehonden, Stichting DCN Geleidehonden, geleidehondenschool Herman Jansen en de Oogvereniging meegewerkt.

Ondertekenaars van het convenant Aanvraagtraject blindegeleidehond
Close-up blindengeleidehond
Leerling achter stuur in vrachtwagen tijdens de dode-hoek-les

Veilig Verkeer Nederland organiseert dode‑hoek-les

Veilig Verkeer Nederland heeft op verzoek van Visio Onderwijs Rotterdam een speciale dode-hoek-les ontwikkeld voor kinderen met een visuele beperking. In nauwe samenwerking met onze school en met de VVN educatie-specialisten is een les samengesteld die de kinderen leert hoe je ondanks een visuele beperking, toch veilig kunt omgaan met de problematiek van de dode-hoek bij grote voertuigen. 

Onderwijs Rotterdam nam met alle groepen, in het totaal zo'n 36 leerlingen, deel aan deze door Veilig Verkeer Nederland verzorgde dode-hoek-les. Doel van deze les is dat de kinderen zich veilig kunnen gedragen in de buurt van een groot voertuig. 

Met medewerking van
Visio en Veilig Verkeer Nederland zijn de firma Den Hartogh Transport zeer erkentelijk voor haar medewerking aan deze les. Zij stelden een vrachtauto met chauffeur beschikbaar die de praktijkles verzorgde. Ook bedanken zij de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor hun bijdrage.

VVN persbericht high res 22 1

Basalt en Visio gaan samenwerken

Koninklijke Visio wil meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking – óók als zij in zorg zijn bij een andere organisatie dan Visio. Door samen te werken met andere zorginstellingen en onze kennis met hen te delen en in te zetten, ontvangen deze cliënten beter passende zorg en behandeling. 

Naar schatting ervaren ongeveer 650.000 mensen in Nederland beperkingen in hun dagelijks leven ten gevolge van hersenletsel. Bij een groot aantal van hen hebben die beperkingen ook betrekking op het zien. Volgens schattingen heeft één op de vijf, tot mogelijk zelfs één op de twee, mensen met hersenletsel ook visuele stoornissen. Een groot deel daarvan wordt echter niet als dusdanig onderkend, waardoor mensen niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Basalt staat voor excellente revalidatiegeneeskunde. Basalt is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van een ongeval, een ziekte of een aandoening. Neurorevalidatie is een belangrijk specialisme voor Basalt. En daar vinden we elkaar. Visio kan met haar expertise op neurovisuele revalidatie samen met Basalt het verschil maken. 

Betere kwaliteit van zorg, onderwijs en onderzoek
Visio, expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking, en Basalt, expertisecentrum voor de revalidatiegeneeskunde, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor dienstverlening aan mensen die moeilijk(er) te onderzoeken zijn op het gebied van visuele stoornissen. Met deze overeenkomst streven we naar kwalitatief betere zorg, onderwijs en onderzoek voor patiënten met een visuele stoornis en (meervoudig) lichamelijke beperkingen. Annelies Versteegden, lid RvB van Visio: “De eerste winst zit in de samenwerking in het behandelproces. Maar het mooie is dat we elkaar ook gaan vinden op innovatie en productontwikkeling voor mensen met een neurovisuele aandoening.”

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Volgens schattingen heeft één op de vijf, tot mogelijk zelfs één op de twee, mensen met hersenletsel ook visuele stoornissen.